Nitrisyon: Idantifye Manje Ki Bon Pou Sante

par admin
94 vues

Manje ki gen bon nitriyan enpòtan anpil pou sante nou. Se sa ki pwoteje nou kont anpil maladi tankou: maladi kè, dyabèt ak kansè. Li enpòtan pou nou manje divès kalite manje ki gen anpil koulè, mwens sèl, sik ak grès.
Chwazi manje ki bon pou sante se pi gwo desizyon nou ka pran:


• Sante Timoun:
o Devlope abitid ak timoun: Bay timoun yo manje sa ki bon pou sante yo.
o Bay bebe yo tete si w gen opòtinite a. Lèt manman gen anpil benefis. Gen kèk etid ki montre ke lèt manman bay benefis tankou: pwoteje kont obesite ak kèk lòt maladi pandan timoun lan ap grandi.
o Li enpòtan pou w ofri timoun lan tout kalite manje ki bon pou li. Ede timoun yo chwazi manje ki gen nitriyan.


• Manje anpil Legim ak Fri:
o Fri ak legim enpòtan paske ladan yo nou jwenn vitamin, fib, pwoteyin ak antioksidan.
o Moun ki manje dayèt ki gen anpil legim ak fri gen mwens devenn pou yo devlope maladi ak kondisyon tankou: obesite, maladi kè, dyabèt ak kèk kansè.


• Mwens Grès:
o Lè w manje twòp grès ak lwil ou ogmante devenn pou w devlope maladi kè ak kolestewòl ki wo.
o Li pi bon pou w konsome lwil doliv, kokoye, oubyen lwil mayi
o Pou w pa pran anpil pwa evite konsome twòp grès


• Dedi sou Sik:
o Valè sik ou konsome pa sipoze depase 10% nan sa w bezwen pa jou
o Si w desann li pi ba ke 5% l ap pi bon pou sante w toujou.
o Chwazi fri ki frèch olye ou manje bonbon,gato ak sirèt.
o Dedi sou bwason tankou koka-kola ak ji nan boutèy


• Dedi sou Sèl:
o Lè w manje mwens sèl ou pwoteje tèt ou kont tansyon ki wo ak maladi kè
o Dedi sou valè sèl ou mete nan manje.
Jan nou manje, sa nou manje ak lè nou manje enpòtan pou sante nou. Li enpòtan pou nou manje manje ki gen tout koulè epi manje tout bagay an moderasyon. Chwazi manje ki gen bon nitriyan se chwazi sante w.

Maude Desir PharmD., CPh.
Clinical Instructor of Pharmacy Practice

Vous pourriez aussi aimer

Laisser un commentaire