Salay yon Gwòg yon richès

par admin
102 vue

Kleren nazon ki fè l, Zo devan, Zo krikri safran ak kanèl ba l gou ak koulè tafyatè peye sa.

Depi yon bon bout tan, yon Gwòg ap salaye kako l nan tout rakwen yogann ak zòn ki vwazen l yo.

Leyogàn se youn nan komin nan peyi d ayiti ki gen anpil plantasyon kann, anpil gildiv ak moulen.
Endistri sa yo ki ap travay Chak jou pou pwodwi Kleren Nazon, Kleren tèt chòv ak ti moulen, sa ki pèmèt flanbo pwodiksyon lokal yo rete tou limen e simaye richès toupatou.
Plis moun jwenn travay,sa ki diminye nan kantite delenkans ak zak bandi Ki konn fèt nan pwovens yo.

Dèyè tout konsta sa yo, Jean Marcel Casimir pote banou SALAY GWÒG.
Selon sa li konfye ak redaksyon RADYONOU; « Se yon konsta li fè nan Rara leyogàn, plizyè konpayi soti nan lòt komin pou vin fè kòb nan site anakawona a Epi Kite anakba dechè yo pou komin nan. Toujou selon konsta li an konpayi sa yo pa menm rive patisipe nan envestisman aktivite Sosyo-kiltirèl nan devlopman kominote a»

«Kòm m envesti anpil anpil nan kominote a, espesyalman nan Rara. M te chwazi mete kanpe yon aktivite k ap rantre lajan Epi ede komin nan» Selon Jean Marcel Casimir Pwopriyetè Gwòg Salay lan Ki t ap esplike nou kote lide sa soti.

Kote non Salay la soti ?

Toujou selon Pwopriyetè a, Salay se Non yon gran zansèt nou te genyen nan vodou an, li te fè pati entegrant nou yo, lespri li toujou nan nou.
Se pou sa menm se non sa li bay Gwòg la pou temwanye lanmou l, respè l, ak apresiyasyon l pou pèsonaj sa.

Kleren se youn nan pwodwi Ki konsome anpil nan leyogàn,li se motè lakilti.
Se youn nan pi bon pwodiksyon leyogàn bay peyi a.
Seriz sou gato a se Salay Gwòg.

Salay Gwòg, se yon melanj Kleren Nazon Ki fèt ak siwo kann, Zo devan (yon fèy ki pote non sa nan mitoloji ayisyèn nan), Zo krikri yon plant, Epi Safran ak Kanèl, sa yo se epis.

Salay se yon likid Ki gen koulè jòn, bouche nan plizyè kalite boutèy, youn plen a 125 ml youn a 175 ml ak yon lòt 200 ml.
Salay gen ladan l vitamin C, B1, B5, B12, ak D
Vitamin sa yo soti nan tout engredyan ki konpoze Salay yo.

Salay Gwòg ak leyogàn, vil vwazinay yo, sektè dyaspora a se yon relasyon sere sere.
Se yon fèy bannann ki p ap pliye kò l san de twa moso lawouze pa anba pat li.
Yon solèy p ap banboche san pa gen pou piti yon moun leyogàn ki bay yon temwanyaj pozitif sou Salay Gwòg sou rezo yo, nan radyo yo, nan lari a, nan tout rakwen.

Poze Pwopriyetè Salay Gwòg la kesyon sou sa li reponn; Gen plizyè rezon ki esplike sa:

  • Paske li fèt nan kominote a ( yogann)
  • Li bon e temwanyaj yo montre sa
  • Li pèmèt plizè moun nan echèl la fè kòb
  • Moun yo wè l tankou se pou yo paske li pa sot lòt kote
  • Li sipòte kilti ak aktivite sosyal nan kominote a
  • Li anbrase tout moun san okenn distenksyon

Salay ede anpil moun konstwi ekonomi yo nan sektè kòmès lan.
Yon moun k ap vann an detay li benefisye 600 Goud aprè lavant chak kès nan 175 ml yo.
Pri salay yo varye, sa depan de ki kès w ap achete. ( 24 boutèy 175 ml pou 1800 goud, yon grenn boutèy vann 100 goud.
24 boutèy 125 ml pou 900 goud, yon grenn boutèy vann 75 goud ).

Jean Marcel Casimir di li fyè anpil, paske leyogàn renmen sa ki bon ak sa ki fèt lakay yo.
Li fyè tou pou Ekip Salay la ki konpoze ak yon pakèt jèn gason ak fanm.
Yon lòt fyète ankò ki boujonnen lakay li se pou tout moun k ap fè kòb nan Salay.
Moun sa yo anpil nan divès sektè, Soti nan sila yo k ap plante kann, koupe kann, Pwopriyetè gildiv , travayè moulen, Ti machann, pwomotè, elatriye.
Tout patnè k ap sipòte Salay , tout enstitisyon, moun sa yo enspire l anpil anpil fyète.

Nan 2 ak 3 lane ankò Pwopriyetè a wè Salay kòm yon Gwòg ak anpil matirite.
Kote y ap kapab reponn ak tout demann nan tout rakwen.
Li pwomèt tou pou pote plizyè lòt kalte gou tankou; SALAY DOUS POU DOUS, SALAY TAFYA , SALAY ASOWOSI , SALAY ZAKA , SALAY FERAY li te site sa yo sèlman.

Ekip Salay la pwomèt pou kore plis pwodiksyon Nasyonal la, kilti kann nan, ak sektè distriye yo.

Salay patisipe nan reyalizasyon anpil aktivite espò ak lakilti nan komin nan.
Selon temwanyaj anpil konsomatè ak anpil fanatik, se Gwòg sa yogann t ap chache a, se li ki bon an se pa yo.

Temwanyaj sa yo fè kwè, Pwodwi Salay la bon anpil pou andirans, li konbat doulè ( Sitou pou medam yo), li ede nan lave kannal nou ak yon pakèt lòt byenfè ankò pou sistèm kò nou.

Avèk Salay Gwòg se divès moun nan divès sektè ki bay ekonomi yo jarèt.
Se youn nan ra bwason ki fèt an ayiti ki mete an valè richès ak pwodiksyon lokal yo
Kore Salay se kore pwodiksyon Lakay.

J Fevrius Gallardo CHARLES

Vous pourriez aussi aimer

Laisser un commentaire